Frederik Folkekær og Skyttehuset

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Stendyssen på Frederik 7.s Høj, Helligkildesvej i Nørreskoven, 30. juli 2003

Torsdag den 18. juli 1861 bragte Vejle Amts Avis en artikel om kong Frederik 7. og grevinde Danners besøg i Jelling i forbindelse med udgravningen af kong Gorms Høj (Sydhøjen). Den arkæologiinteresserede konge måtte følgelig være til stede ved en sådan begivenhed. Om reportagen fra Jelling den 17.juli skrev Vejle Amts Avis dagen efter den 18., at de havde undladt at bemærke, at Sognefogderne fra Jurisdictionen tilhest ledsagede Hs. Majestæts Vogn, ligsom ogsaa, at et Antal unge Landmænd med Lygter rede foran Kongen og Gemalindes Ekvipager. Bladet berettede om, at skønt man endnu ikke havde fundet selve kong Gorms gravkammer, havde kongen fundet nogle oldsager fra de små kæmpehøje på Jelling Mark. Om grevinde Danner blev det oplyst, at hun besaae navnlig den smukke Omegn fra Toppen af Kong Gorms Høi.

Under artiklen var der to meddelelser under overskriften "Bekjendtgjørelser". Den første lød: Hs. Majestæt Kongens Afrejse fra Jellinge i Morgen, Fredag den 19de – over Hover og Guulkrog forbi Skovfogedhuset – er bestemt til kl. 10 Formiddag, og Ankomsten til Skyttehuset kan saaledes ventes kl. 11 ½. Corporationer og Laug, der ved deres Tilstedeværelse ville bidrage til festlig Modtagelse, anmodes om at møde ved Skyttehuset inden kl. 10 ½. Veile Byfogderi, d. 18. Juli 1861. O.M. Hersleb. Denne O.M. Hersleb var Ove Malling Hersleb, der var byfoged i Vejle fra 1845 til 1861. Den næste bekendtgørelse lød: De Medlemmer af Skyttelauget, som ville slutte sig sammen ved Hs. Majestæt Kongens festlige Modtagelse ved Skyttehuset i Morgen, anmodes om at møde paa Kirketorvet kl. 9 ½, for at man samlet kan begive sig til Skyttehuset og der indtage den Plads, som vil blive anviist. Veile, den 18de Juli 1861. Directionen.

De to bekendtgørelser i Vejle Amts Avis bærer tydeligt præg af, at kongebesøget var højst uventet. Man synes at lægge mærke til, at der hviler en smule hastværkspræg over disse bekendtgørelser. Netop den spontane tilskyndelse var noget, der i høj grad karakteriserede kong Frederik 7.s mentalitet. Noget der sikkert udover kongens status som grundlovsgiver, var med til at give ham tilnavnet Folkekær i befolkningen. Foruden Vejle Amts Avis er en anden vigtig og meget konkret kilde til begivenheden en stendysse ved Helligkildesvej i Nørreskoven mellem Skyttehuset og Skyttehusvej. Skriften på stenen lyder i al sin enkelhed: Minde om Kong Frederik d7 Ophold her d 19.Juli 1861.


Litteratur

  • Vejle Amts Avis 1861


Billeder